воскресенье, 22 ноября 2015 г.

Як скласти автобіографію?
Автобіографія — документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.
Реквізити:
1.          Назва виду документа.
2.          Текст, в якому зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце народження; відомості про освіту; відомості про трудову діяльність (коротко, в хронологічній послідовності назви місць роботи й посад); відомості про громадську роботу; короткі відомості про склад сім'ї.
3.          Дата. Підпис.
Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу.
Як підготувати міні-дослідження?
План
1.         Визначити тему, мету дослідження.
2.         Спланувати: яке дослідження потрібно довести, які матеріали необхідні для проведення дослідження, послідовність проведення дослідження.
3.         Зібрати матеріал.
4.         Проаналізувати зібраний матеріал під різними кутами зору.
5.         Сформулювати висновки, записати.
Як проводити лабораторно-практичну роботу ?
План
1.         Чітко усвідомити мету роботи.
2.         Ознайомитися з усіма запропонованими для аналізу документами.
3.         Уважно прочитати завдання.
4.         Порівняти відповідно до завдання здобуту з різних джерел інформацію.
5.         Розмістити інформацію у логічній послідовності.
6.         Занотувати в зошитах результати аналізу документів.
7.       Зробити висновки, виходячи з мети роботи.
8.       Підготуватися до усного звіту про виконану роботу.

Як скласти характеристику історичних подій, явищ?
Історичний факт — першоцеглинка історичних знань. Він неповторний, як неповторні простір і час, де він протікає, оскільки вони перебувають у постійному русі.
Історична подія — сукупність логічно завершених та обмежених у просторі і часі історичних фактів.
Історичне явище — комплекс аналогічних історичних фактів або ознак, які зберігалися чи зберігаються протягом певного часу в певному просторі (території).
Історичний процес — ланцюг взаємозв'язані у часі і просторі причинно-наслідковими зв'язками історичних подій і явищ.
1.          Коли відбувались чи проходили факт події, явища чи процеси?
2.          Де вони проходили?
3.          За яких обставин вони проходили?
4.          Які події пройшли напередодні?
5.          Який розвиток вони отримали надалі?
6.          Яка соціальна верства чи верстви були основними учасниками події?
7.       Яку роль відіграли тут історичні особи чиї інтереси вони відображали?
8.       Який слід залишили ці факти, події процеси в історії регіону, країни чи світу?
9.       Випадковим чи закономірним був саме такий перебіг подій?
10.    Які альтернативи розвитку існували таких історичних умов?

11.    Як би вчинили ви в такій ситуації?
розгляд вистави, творів мистецтва, рукописних робіт та інше. 
Реквізити:
1.       Назва виду документа.
2.       Заголовок.
3.       Текст, якій містить: вступ; короткий виклад основних положень роботи, що аналізується; виклад з пропозиціями, оцінкою й критичними зауваженнями.
4.       Підпис.
5.       Дата.
Як скласти рецензію?
Рецензія — критичний відгук (дає аналіз та оцінку) на художній твір, друковану наукову працю та інше.
Реквізити:
1.       Назва виду документа.
2.       Заголовок, якій містить назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали її автора, рік публікації, видавництво.
3.       Текст, що складається з двох частин: короткий виклад змісту роботи; висновки, зауваження, оцінки автора рецензії.
4.       Підпис та посада особи, яка рецензувала роботу.
5.       Дата.
Як скласти висновок?
Висновок — документ, у якому викладають свої зауваження, оцінки, рішення та їх аргументи щодо окремого питання або іншого документа.
Реквізити:
1.       Назва виду документа.
2.       Заголовок.
3.       Текст, що складається з двох частин: у першій подаються загальна оцінка питання (документа) і загальні пропозиції;
у другій містяться конкретні зауважен
ня, викладені по пунктах. Відсутність зауважень і пропозицій констатується
в кінці висновку.
4.       Підпис.
5.       Дата.
Як скласти довідку?
Довідка — документ, який засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи.
Реквізити:
1.       Назва виду документа.
2.       Назва організації, що видає довідку.
3.       Текст.
4.       Дата. Підпис.
Як скласти огляд?
Огляд — різновид довідки, яка складається для інформування підвідомчих та інших організацій про хід робіт чи їх підсумки за певний період. Специфіка огляду полягає в тому, що він містить аналіз діяльності не однієї, а декількох установ.
Реквізити:
1.        Назва виду документа.
2.        Заголовок.
3.        Текст, який складається з трьох частин: вступ (вказується підстава, для створення документа); основна частина (аналізуються факти, наводяться позитивні та негативні приклади); висновки (зауваження та пропозиції).
4.        Дата.
5.        Місце складання.
6.        Підпис.
Як скласти доповідну записку?
Доповідна записка — документ на ім'я керівника установи, в якому повідомляється про службових доручень або взятих
на себе зобов'язань. Зміст доповідної записей бути точним і лаконічним; для поділяється на частини. У кінці висновки й пропозиції.
Реквізити:
1.                 Назва виду документа.
2.        Заголовок.
3.        Посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку.
4.        Текст.
5.        Дата.
6.        Підпис.
Як скласти звіт?
Звіт — письмове повідомлення про виконання будь-якої роботи за певний період часу. Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові.
Реквізити:
1.                Штамп установи.
2.       Назва виду документа.
3.       Заголовок (вказуються установа, напрямок діяльності, звітний період).
4.       Текст, якій має три частини: вступ (вказуються завдання, які було поставлено перед установою за звітний період); основна частина (опис та аналіз виконаної роботи); висновки (пропозиції, зауваження, перспективи на майбутнє).
5.       Підпис.
6.       Дата.
Великий за обсягом звіт поділяються на частини, кожна з яких має свій заголовок.
Як скласти характеристику?
Характеристика — документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу.
Реквізити:
1.       Назва виду документа.
2.       Заголовок (прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається характеристика; рік або повна дата народження; посада;
місце проживання).
3.       Текст, якій містить відомості про трудову діяльність, ставлення до службових обов'язків та трудової дисципліни, моральні якості (риси характеру та ставлення до інших); висновки; призначення характеристики.
4.       Дата.
5.       Підпис.
Як скласти анотацію?
Анотація — коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту та ін. У ній наводяться найважливіші питання роботи, викладається зміст і дається її оцінка. Анотація допомагає під час відбору й вивчення літератури з будь-якого питання,
скорочує час на ознайомлення зі змістом власне роботи.
Як скласти скаргу?
Скарга — документ, в якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів щодо ліквідації такого порушення.
Реквізити:
1.          Адресат.
2.          Адресант.
3.          Назва виду документа.
4.          Текст.
5.          Дата. Підпис.Як скласти порівняльну таблицю?

Критерії
оцінювання
Об'єкт
№ 1
Об'єкт
№2
Коментар
до порівняння
123Загальні результати порівняння та висновки
Як скласти узагальнюючу таблицю

№ 1

Рік
Місце
Причини
Хід
Результат
№ 2

Країна
Дата
Причини
Основні
події
Підсумки
№ З
Назва
Дата
Ознаки
Ознаки
Ознаки
Ознаки
Висновки№4

Назва течії
(партії)
Теоретики
Основні ідеї

№ 5

Галузь
культури
Діяч
Досяг-
нення
Значення
досягнення
Назва
реформи
Дата
прове-
дення
Нормативно-
правові
документи
Суть
Значення
та наслідки№6

Як скласти просту хронологічну таблицю?

Дата
Подія

Як скласти розгорнуту хронологічну таблицю?
№ 1
Дата
Подія
Сутність
№2

Дата
Подія
Сутність
Результати

Як скласти синхроністичну таблицю?

Час.
Період
Всесвітня
історія
Історія
України
Історія
рідного краю

Схема аналізу подій з хронологічної точки зору
1.       Коли відбулися ці події, як довго вони тривали, у якій послідовності проходили?
2.       В який період історії людства вони відбувалися?
3.       Як ця подія співвідноситься з іншими подіями чи процесами?
4.       Як ця подія кореспондується з однотипними подіями чи процесами вітчизняної та регіональної історії?
5.       Складання хронологічних чи синхроністичних, простих чи складних таблиць.
Як скласти учнівський проект?
Учнівський проект – індивідуальне або групове учнівське дослідження, здійснене на основі вільного вибору учнів з урахуванням їхніх інтересів.
Етапи
1.       Підготовка (пропозиція, продумування, визначення теми, вибір проектного завдання – установча конференція (загальні збори)).
2.       Планування (визначення джерел інформації, способів обробки та аналізу інформації, способів подання результатів, процедури і критеріїв оцінювання, розподіл завдань між членами групи – установча  конференція).
3.       Дослідження (збирання інформації, виконання окремих міні-проектів – робота міні-груп).
4.       Результат (звіт про виконання міні-проектів, аналіз інформації та формулювання висновків, обговорення загального звіту – групові заняття).
5.       Подання результатів або звіт (захист проекту – підсумкова конференція (загальні збори)).
6.       Оцінка результатів процесу.
Як скласти відгук?
Відгук — документ, який містить висновки уповноваженої особи (або кількох осіб) чи установи щодо запропонованих на